aktualizacja, Inne ustawy, Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. 2013, poz. 992)

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
(M.P. z dnia 10 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) ogłasza się, że w 2014 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325.990 zł.

Previous ArticleNext Article