aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682)

DZIAŁ II
Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Art. 175.
Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 176.
Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka.

Art. 177.
Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz