aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks cywilny 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1025)

TYTUŁ XXXIII1
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI

Art. 9021.
§ 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.
§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości.

Art. 9022.
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej właściciel przekazujący nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności za jej wady.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz