|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » aktualizacja » Kodeks cywilny 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1025)

KODEKSY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Rozwiń spis treści
KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA
TYTUŁ I PRZEPISY WSTĘPNE

TYTUŁ II OSOBY
DZIAŁ I Osoby fizyczne
Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Rozdział II Miejsce zamieszkania
Rozdział III Uznanie za zmarłego
DZIAŁ II Osoby prawne
DZIAŁ III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
TYTUŁ III MIENIE
TYTUŁ IV CZYNNOŚCI PRAWNE
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Zawarcie umowy
DZIAŁ III Forma czynności prawnych
DZIAŁ IV Wady oświadczenia woli
DZIAŁ V Warunek
DZIAŁ VI Przedstawicielstwo
Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Pełnomocnictwo
Rozdział III Prokura
TYTUŁ V TERMIN
TYTUŁ VI PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
------------------------------------------------------------
KSIĘGA DRUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
TYTUŁ I WŁASNOŚĆ
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Treść i wykonywanie własności
DZIAŁ III Nabycie i utrata własności
Rozdział I Przeniesienie własności

Rozdział II Zasiedzenie
Rozdział III Inne wypadki nabycia i utraty własności
DZIAŁ IV Współwłasność
DZIAŁ V Ochrona własności
TYTUŁ II UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
TYTUŁ III PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Użytkowanie
Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne
Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania
DZIAŁ III Służebności
Rozdział I Służebności gruntowe

Rozdział II Służebności osobiste
Rozdział III Służebność przesyłu
DZIAŁ IV Zastaw
Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych

Rozdział II Zastaw na prawach
TYTUŁ IV POSIADANIE
------------------------------------------------------------------------------
KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI
DZIAŁ I Zobowiązania solidarne

DZIAŁ II Zobowiązania podzielne i niepodzielne
TYTUŁ III OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH
TYTUŁ IV (uchylony).
TYTUŁ V BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
TYTUŁ VI CZYNY NIEDOZWOLONE
TYTUŁ VI(1) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT ...
TYTUŁ VII WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA
DZIAŁ I Wykonanie zobowiązań

DZIAŁ II Skutki niewykonania zobowiązań
DZIAŁ III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
TYTUŁ VIII POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU
TYTUŁ IX ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA
DZIAŁ I Zmiana wierzyciela

DZIAŁ II Zmiana dłużnika
TYTUŁ X OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
TYTUŁ XI SPRZEDAŻ
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Rękojmia za wady
Dział II(1) Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy ...
DZIAŁ III Gwarancja przy sprzedaży
DZIAŁ IV Szczególne rodzaje sprzedaży
Rozdział I Sprzedaż na raty

Rozdział II Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
Rozdział III Prawo odkupu
Rozdział IV Prawo pierwokupu
TYTUŁ XII ZAMIANA
TYTUŁ XIII DOSTAWA
TYTUŁ XIV KONTRAKTACJA
TYTUŁ XV UMOWA O DZIEŁO
TYTUŁ XVI UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
TYTUŁ XVII NAJEM I DZIERŻAWA
DZIAŁ I Najem
Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Najem lokalu
DZIAŁ II Dzierżawa
TYTUŁ XVII(1) UMOWA LEASINGU
TYTUŁ XVIII UŻYCZENIE
TYTUŁ XIX POŻYCZKA
TYTUŁ XX UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO
TYTUŁ XXI ZLECENIE
TYTUŁ XXII PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA
TYTUŁ XXIII UMOWA AGENCYJNA
TYTUŁ XXIV UMOWA KOMISU
TYTUŁ XXV UMOWA PRZEWOZU
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Przewóz osób
DZIAŁ III Przewóz rzeczy
TYTUŁ XXVI UMOWA SPEDYCJI
TYTUŁ XXVII UMOWA UBEZPIECZENIA
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Ubezpieczenia majątkowe
DZIAŁ III Ubezpieczenia osobowe
TYTUŁ XXVIII PRZECHOWANIE
TYTUŁ XXIX ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ...
TYTUŁ XXX UMOWA SKŁADU
TYTUŁ XXXI SPÓŁKA
TYTUŁ XXXII PORĘCZENIE
TYTUŁ XXXIII DAROWIZNA
TYTUŁ XXXIII(1) PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI
TYTUŁ XXXIV RENTA I DOŻYWOCIE
DZIAŁ I Renta

DZIAŁ II Dożywocie
TYTUŁ XXXV UGODA
TYTUŁ XXXVI PRZYRZECZENIE PUBLICZNE
TYTUŁ XXXVII PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE
DZIAŁ I Przekaz

DZIAŁ II Papiery wartościowe
-------------------------------------------------------------------------------------
KSIĘGA CZWARTA SPADKI
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II DZIEDZICZENIE USTAWOWE
TYTUŁ III ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI
DZIAŁ I Testament
Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Forma testamentu
Oddział 1 Testamenty zwykłe
Oddział 2 Testamenty szczególne
Oddział 3 Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

DZIAŁ II Powołanie spadkobiercy
DZIAŁ III Zapis i polecenie
Rozdział I Zapis zwykły

Rozdział II Zapis windykacyjny
Rozdział III Polecenie
DZIAŁ IV Wykonawca testamentu
TYTUŁ IV ZACHOWEK
TYTUŁ V PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU
TYTUŁ VI STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU LUB PRZEDMIOTU ZAPISU ...
TYTUŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE
TYTUŁ VIII WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU
TYTUŁ IX UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU
TYTUŁ X PRZEPISY SZCZEGÓLNE O DZIEDZICZENIU GOSPODARSTW ROLNYCH
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Dz. U.: 2018, poz. 1025
Data aktu: 23 kwietnia 1964 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 marca 2019 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 marca 2019 r.

Kodeks cywilny 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1025) 

TYTUŁ XXV
UMOWA PRZEWOZU

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 774.
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Art. 775.
Przepisy tytułu niniejszego stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz