aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks cywilny 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1025)

Wersja obowiązująca od: 1 marca 2019 r.
Aktualność zweryfikowano: 5 marca 2019 r.

Dz. U. 2018, poz. 1025
Tekst jednolity

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(tekst jednolity)

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE

Art. 1.
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Art. 2.
(uchylony).

Art. 3.
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.

Art. 4.
(uchylony).

Art. 5.
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 6.
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Art. 7.
Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz