|piątek, Czerwiec 22, 2018
>> Home » Inne ustawy

Inne ustawy

Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. 2011 nr 108, poz. 626).
Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2013 r. – wersja aktualnie obowiązująca.

Spis treści
DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
Rozdział 2 Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych
Rozdział 3 Rejestracja podmiotów
Rozdział 4 Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy
Rozdział 5 Postępowanie w przypadku importu
Rozdział 6 Zwolnienia

DZIAŁ III Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
Rozdział 1 Procedura zawieszenia poboru akcyzy
Rozdział 2 Składy podatkowe
Rozdział 3 Podmiot pośredniczący
Rozdział 4 Zarejestrowani odbiorcy
Rozdział 5 (uchylony)
Rozdział 5a Zarejestrowani wysyłający
Rozdział 6 Zabezpieczenie akcyzowe
Rozdział 7 Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
Rozdział 8 Zezwolenia
Rozdział 9 Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych

DZIAŁ IV Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
Rozdział 1 Wyroby energetyczne i energia elektryczna
Rozdział 2 Napoje alkoholowe
Rozdział 3 Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy

DZIAŁ V Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

DZIAŁ VI Znaki akcyzy
Rozdział 1 Obowiązek oznaczania znakami akcyzy /
Rozdział 2 Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
Rozdział 3 Procedura otrzymywania znaków akcyzy
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy

DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe
Rozdział 3 Przepisy końcowe
Załączniki

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223). Stan prawny na dzień 12-03-2013 roku – wersja aktualnie obowiązująca.

Spis treści
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 3. Inwentaryzacja
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
Rozdział 4a. Łączenie się spółek
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Rozdział 8. Ochrona danych
Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201, poz. 1540). Stan prawny na dzień 12-03-2013 roku – wersja aktualnie obowiązująca.

Spis treści
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Warunki urządzania gier hazardowych
Rozdział 3 Świadectwa zawodowe
Rozdział 4 Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych
Rozdział 5 Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia
Rozdział 6 Opłaty
Rozdział 7 Podatek od gier
Rozdział 8 Sprawozdawczość
Rozdział 9 Dopłaty
Rozdział 10 Kary pieniężne
Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 12 Przepisy przejściowe i dostosowujące
Rozdział 13 Przepisy końcowe

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. 2012, poz. 362). Stan prawny na dzień 12-03-2013 roku – wersja aktualnie obowiązująca.

Spis treści
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy
DZIAŁ III Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku
DZIAŁ IV Właściwość organów podatkowych oraz rejestr podatników
DZIAŁ V Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku
DZIAŁ VI Pomiary oraz ewidencje pomiarów
DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe