Inne dziedziny prawa

Ustawa prawo celne 2019 (Dz. U. 2018, poz. 167)

Rozdział 4a
Wywóz, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego

Art. 68b.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, urząd celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, wydaje na wniosek osoby zainteresowanej zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów.

2. Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem wywozu zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia i odebrane przez odbiorcę wskazanego w dokumentach przewozowych i fakturze.

Previous ArticleNext Article