Inne dziedziny prawa

Ustawa prawo celne 2019 (Dz. U. 2018, poz. 167)

Rozdział 9
Przepis końcowy

Art. 103.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. poz. 623 oraz z 2005 r. poz. 214).

Previous ArticleNext Article