Inne dziedziny prawa

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

DZIAŁ VII
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199.
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.

Art. 200.
1. Zamawiający, który:
1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b) bez wymaganego ogłoszenia,
c) bez stosowania ustawy,
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
– podlega karze pieniężnej.

2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy
– jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 201.
1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia.

2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – kara pieniężna wynosi 3000 zł;
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 30 000 zł;
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.

Art. 202.
1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli karę finansową.

2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Art. 203.
1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.

2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Previous ArticleNext Article