Inne dziedziny prawa

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

DZIAŁ VI
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 179.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Previous ArticleNext Article