Inne dziedziny prawa

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

Rozdział 4
Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Art. 128.
(uchylony).

Art. 129.
(uchylony).

Art. 130.
(uchylony).

Art. 131.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article