Aktualności

Zmiana w Kodeksie Karnym Skarbowym

W dniu dzisiejszym w kodeksie karnym skarbowym zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2017.528) dodany został art. 16b, dotyczący nie karania podatnika za błędy w zeznaniu podatkowym z winy organu podatkowego lub płatnika.

 

Dodany przepis stanowi, że: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika.

Previous ArticleNext Article