Aktualności

Zmiana ustawy o podatku rolnym

Od 1 października zmianie uległa treść art. 6. Pomimo zmiany brzmienia przepisu do obliczenia wysokości podatku za rok 2013 obowiązują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Nowy tekst ustawy znajdziecie Państwo tutaj: https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=1079

Poniżej publikujemy treść ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 2013, poz. 660):

USTAWA

z dnia 10 maja 2013 r.

o zmianie ustawy o podatku rolnym

Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) w art. 6:

1) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.”. 

Art. 2. Do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz