Aktualności

Zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) wprowadzono do Kodeksu karnego skarbowego sankcję karną skarbową za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego, w określonym ustawowo terminie, sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Dodane artykuły:
[list style=”plus”]

  • art. 53 § 30f Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „sprawozdanie finansowe”, „opinia” oraz „raport” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768).
  • art. 80b.Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[/list]
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Aktualna wersja kodeksu dostępna jest TUTAJ.

Previous ArticleNext Article