aktualizacja, Aktualności

Zaktualizowaliśmy KKS i ustawę o rachunkowości

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy i ustawę o rachunkowości.  

Zmiana ustawy o rachunkowości dotyczy (oprócz aktualizacji treści) opublikowania nowego tekstu jednolitego ustawy. W Kodeksie Karnym Skarbowym, do opublikowanego tekstu jednolitego Dz.U. 2017, poz. 2226 wprowadzono zmiany wynikające z art. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie zw ww. przepisem w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226) wprowadzono następujące zmiany:
1) w art. 33 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się także przy dokonaniu zajęcia przy zabezpieczeniu grożącego przepadku korzyści majątkowej oraz przy egzekucji tego środka. Osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie ustanowione w § 3, może wystąpić z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania; do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.”;
2) w art. 43 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepadek przedmiotów wymieniony w art. 22 § 3 pkt 5 można orzec tytułem środka zabezpieczającego, jeżeli:”;
3) w art. 131:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego można zabezpieczyć także środek karny, o którym mowa w art. 22 § 2 pkt 2-4a, obowiązek zwrotu korzyści majątkowej oraz uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia w zakresie tych środków, obowiązku lub ściągnięcie uszczuplonej należności publicznoprawnej będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Karę grzywny, środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, przepadku korzyści majątkowej, ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej oraz obowiązek zwrotu korzyści majątkowej można zabezpieczyć także na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.”,
c) uchyla się § 4.

Procedury i sankcje

RACHUNKOWOŚĆ

Dz.U. 2018, poz. 395

Wersja aktualizowana, ujednolicona

Procedury i sankcje

KODEKS KARNY SKARBOWY

Dz.U. 2017, poz. 2226

Wersja aktualizowana, ujednolicona

Previous ArticleNext Article