Aktualności

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej prezentujemy treść całego aktu:

USTAWA
z dnia 22 listopada 2013 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z dnia 7 stycznia 2014 r.)
(Dz.U. 2014, poz. 19)

Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 867) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu i na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r., jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.”.
Art. 2. 1. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję ostateczną ustalającą zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia po dniu 31 grudnia 2006 r. w drodze spadku przez osobę, o której mowa w art. 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
2. W przypadku wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 245 § 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa zmieniana: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2006 nr 222, poz. 1629).

Previous ArticleNext Article