Aktualności

Ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – aktualizacje

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy ustawę o podatku rolnym i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany spowodowane są wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Zgodnie z art. 54 ww. ustawy w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) wprowadzono następujące zmiany:

1) w art. 12:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;
2) w art. 13d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-13, a także w art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.”.

Natomiast zgodnie z art. 56 w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)  art. 40 ust. 2 pkt 8 otrzymał brzmienie:
„8) ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).”.

Aktualny tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dostępny jest tutaj.

Zmiany obowiązują od 19 stycznia.

Previous ArticleNext Article