Aktualności

Ustawa o grach hazardowych – aktualizacja

Od 10 sierpnia 2014 r.  ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadzono zmiany w ustawie o grach hazardowych, które zgodnie z art. 19 ustawy zmieniającej objęły:

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej”,

b) w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)  osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier liczbowych.”;

2)   po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. W terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 3:

1)   podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier liczbowych jest obowiązany zapewnić osobom prowadzącym kolektury gier liczbowych szkolenie dotyczące przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gier;

2)   podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić osobom przyjmującym zakłady wzajemne szkolenie dotyczące przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zakładów wzajemnych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

3. Osoby, które ukończyły szkolenie, są obowiązane umieścić zaświadczenie o odbyciu szkolenia w widocznym miejscu, odpowiednio w kolekturze gier liczbowych lub w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.”;

3)   w art. 25:

a) uchyla się ust. 6,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. O wydanie świadectwa zawodowego występuje podmiot urządzający gry hazardowe.”;

4)   art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może cofnąć, w drodze decyzji, świadectwo zawodowe, jeżeli osoba, która je uzyskała, przestała spełniać warunki określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3.”;

5)   w art. 68:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  za wydanie świadectwa zawodowego.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonuje organ wydający świadectwo zawodowe.”;

6)   w art. 69:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  osoby bezpośrednio prowadzącej grę, obsługującej automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem obsługi technicznej – 20% kwoty bazowej,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego wynosi 15% kwoty bazowej.”.

Previous ArticleNext Article