aktualizacja, Aktualności

Uaktualniliśmy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W dniu dzisiejszym uaktualniliśmy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Aktualna wersja uwzględnia wszystkie zmiany aktu, które wprowadzono do dnia 1 stycznia 2017 roku.

Jedyna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku wprowadzona została przez art. 2 ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2138).

Wykaz zmian:

Art. 88a
W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których mowa w art. 88 § 1, organ przeprowadzający dowód, zamiast wymierzyć żołnierzowi karę grzywny, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Previous ArticleNext Article