Aktualności

Ordynacja podatkowa – 7 października kolejna aktualizacja.

To już druga zmiana tekstu ordynacji podatkowej w tym miesiącu. Od 7 października wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 1036), która wprowadzi zmiany w art. 61a.

Zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) art. 61a otrzymuje brzmienie:
„Art. 61a. § 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. W przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, innego niż płatniczy, albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.”.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz