Aktualności

Od dzisiaj można ustanowić pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych

Od 1 lipca 2016 r. nie trzeba dołączać oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) wprowadzono bowiem tzw. pełnomocnictwo ogólne, które może obowiązywać terminowo lub bezterminowo.

Aby ustanowić pełnomocnika ogólnego należy wypełnić formularz pełnomocnictwa ogólnego PPO-1. Udzielone pełnomocnictwo będzie odnotowywane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonym przez Ministra Finansów, do którego dostęp będą miały wszystkie organy podatkowe.

Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

Aby odwołać lub wypowiedzieć pełnomocnictwo ogólne nalezy posłużyć się formularzem OPO-1.

Szczegółowe unormowania zawiera art. 138d Ordynacji podatkowej – KLIKNIJ TUTAJ.

Previous ArticleNext Article