Aktualności

Od dziś nieznacznej zmianie uległa treść ustawy o opłacie skarbowej.

Od 1 maja 2014 r. nieznacznej zmianie ulega treść ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany wynikają z art. 495 ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650). Uaktualniona wersja ustawy jest dostępna w dziale „Aktualizowane akty prawne”. Tymczasem poniżej publikujemy informacje dotyczące wprowadzonych zmian.

Zgodnie z art. 495 w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony czasowej,”;

2) w załączniku do ustawy:

a) w części II w ust. 21 w kolumnie 4 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi”,

b) w części III:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)

340 zł

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

– ust. 2a w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

„2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

1) pkt 1 i 3

2) pkt 2”,

– po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

2b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

440 zł

– ust. 3 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

„3. Zezwolenie na pobyt stały”,

– ust. 4 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

„4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej”,

– w ust. 44 w kolumnie 4 uchyla się pkt 14.

Previous ArticleNext Article