Aktualności

Od 13 września 2015 r. zmiany w ustawie o CIT

Od 13 września 2015 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wprowadza art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

Co się zmienia?:

1) art. 16 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie:
„wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;”

2) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 55 w brzmieniu:
„wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 1166) – w części przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy.”.

Aktualny tekst ustawy znajduje się TUTAJ.

Previous ArticleNext Article