aktualizacja, Aktualności

Od 13 lutego 2016 r. zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 listopada 2015 o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1855).

Zgodnie z art. 3 ustawy zmieniającej:
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 107 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:”§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”;
2) w art. 109 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:”§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.

Kodeks karny skarbowy w aktualnym brzmieniu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Previous ArticleNext Article