Aktualności

Od 1 sierpnia 2014 r. niewielkiej zmianie ulegnie art. 21 ustawy o PIT

Od 1 sierpnia 2014 r. niewielkiej zmianie ulegnie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana zostanie wprowadzona przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 773).

Zgodnie z art.3 ustawy zmieniającej: W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 15 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)  niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,”.

Previous ArticleNext Article