Aktualności

Aktualizacja ustawy o CIT

Dziś zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 93 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Treść przepisu zmieniającego:

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 27:
a) uchyla się ust. 6,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5.”,
c) uchyla się ust. 9.

Podatek dochodowy

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Dz.U. 2016, poz. 1888

Wersja aktualizowana, ujednolicona

Previous ArticleNext Article