Aktualności

Aktualizacja KKS

Od 1 kwietnia zmianie uległa treść Kodeksu Karnego Skarbowego. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto od 1 kwietnia obowiązuje art. 107d dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.88).

Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej:
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 107 § 1-3 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”;

2) w art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

3) po art. 107c dodaje się art. 107d w brzmieniu:
„Art. 107d. Kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

4) art. 109 otrzymuje brzmienie:
„Art. 109. Kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”;

5) art. 110b otrzymuje brzmienie:
„Art. 110b. Kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa,
podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.”.

 

Previous ArticleNext Article