Aktualizowane akty prawne

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 2017 (Dz. U. 2017, poz. 648 – wersja aktualizowana

Rozdział 2
Obowiązki raportujących instytucji finansowych

Art. 27.
1. Raportująca instytucja finansowa jest obowiązana do:
1) stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych;
2) rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności;
3) gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

2. Rejestrowanie czynności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje rejestrację daty, rodzaju oraz opisu przeprowadzonej czynności i może następować z wykorzystaniem innych rejestrów prowadzonych w szczególności na potrzeby procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Art. 28.
1. Raportująca instytucja finansowa przechowuje:
1) rejestr czynności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2,
2) dokumentację, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3,
3) informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1
– dotyczące rachunku finansowego objętego obowiązkiem raportowania, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku.

2. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia raportującej instytucji finansowej do przechowywania informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

Art. 29.
Raportująca instytucja finansowa może korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym dziale, z wyłączeniem przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz informacji o rachunkach nieudokumentowanych. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportująca instytucja finansowa.

Art. 30.
1. Raportująca instytucja finansowa wykonuje obowiązki określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w terminie pozwalającym na zrealizowanie przez osobę raportowaną jej uprawnień, określonych w rozdziale 4 tej ustawy, przed przekazaniem informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1.

2. Raportująca instytucja finansowa zawiadamia niezwłocznie osobę raportowaną o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych.

Previous ArticleNext Article