|niedziela, Styczeń 21, 2018
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowana
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2016, poz. 2032); Stan prawny na rok 2017
Spis treściWyszukaj art.Akty wykonawcze i zmieniające
Akty wykonawcze i zmieniające dostępne są TUTAJ

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowana 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Po-
zy-
cja
Staw-
ka %
Symbol
KŚT (grupa lub
pod-
grupa, lub rodzaj)
Nazwa środków trwałych Powią-
zanie z KRŚT
1 2 3 4 5
01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16
122 Lokale mieszkalne
2,5 10 Budynki niemieszkalne 10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19
110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy 154
opieki społecznej bez opieki medycznej 159
121 Lokale niemieszkalne
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi 227
oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 293
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, 200
zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) 202
203
205
209
220
221
222
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 125
– trwale związane z gruntem
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze 169
– trwale związane z gruntem 198
010 Plantacje wikliny 001
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 250
doków stałych zalądowionych, wałów i grobli 251
253
254
255
259
293
297
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 256
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 28
291 Wieże przeciwpożarowe 291
225 Melioracje podstawowe 01
226 Melioracje szczegółowe 01
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 2
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680
14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507
20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 510
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3
14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 343
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 344
349 Reaktory jądrowe 349
04 7 431 431 – 0 filtry (prasy) błotniarki 431
431 – 4 cedzidła mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 – 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) 450
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 – 0 piece koksownicze) 451
454 Piece do wypalania tunelowe 454
475 Aparaty bębnowe 475
477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 477
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
14 41 Obrabiarki do metali 40,41
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 46
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 47
18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 449
465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 465
469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469
474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474
479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479
481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 481
482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 482
484 484-0 urządzenia do spawania i napawania hakowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 484
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 490
492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 492
493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493
20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek 434
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 465
30 491 Zespoły komputerowe 491
05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507
507-4 komory potne
548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 548
583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513
514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
525 525-31 autoklawy 525
529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 582
14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 53
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 54
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 55
561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) 568
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59
18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 51
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 506-3 odgazowywacze 506
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali 535
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579 579-000 dystrybutory 579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582
25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
501-1 porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 511
524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 524
571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 581-2 wibratory 581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 601
623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623
641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) 641
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648
657 Akumulatory hydrauliczne 657
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660
10 6 Urządzenia techniczne 6
18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze 610
i aparatura energii elektrycznej przewoźna do 615
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) 641
662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
20 629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe) 669
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 662-5 ekrany kinowe 662
644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla 644
664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 664
25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor pływający 77
14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710
do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne 710-02
i typu „Karlik” i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10
do 14
770 770-13 kontenerowce 770-13
773 773-1010 wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Śmigłowce 781
743 Samochody specjalne 743
745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 745
746 Ciągniki 746
747 Naczepy 747
748 Przyczepy 748
750
751
752
753
754
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) 76
18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745
783 Balony 783
788 Inne środki transportu lotniczego 788
79 Środki transportu pozostałe
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ciężarowe 742
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne 805
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe 806
– niezwiązane trwale z gruntem
14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe 803
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8
25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 801
802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802
804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

ZAŁĄCZNIK 2. TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO.

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 7
b) pozostałe 1 m2 2 60
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 1 60
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 5 20
b) pozostałe 1 m2 3 20
4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 3
5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 10
b) gęsi 1 sztuka 79
c) kaczki 1 sztuka 21
d) indyki 1 sztuka 51
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 98
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 66
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 10
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 05
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 8 70
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1 45
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 1
b) gęsi 1 sztuka 5
c) kaczki 1 sztuka 2
d) indyki 1 sztuka 5
8 Zwierzęta futerkowe
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 29 78
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 13 10
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 10 13
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 49
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 9
b) myszy białe 1 sztuka 2
10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 20
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2
12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 120
13 Hodowla entomofagów – powierzchnia upraw roślin żywicielskich 1 m2 100
14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 50
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 200
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 6
h) konie rzeźne 1 sztuka 300
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 90
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 27
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 10

ZAŁĄCZNIK 3. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY.

Lp. Państwo członkowskie Unii Europejskiej Zakres podmiotowy
1 2 3
1 Królestwo Belgii spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société anonyme”/”naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif” / „vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/”gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
2 Królestwo Danii spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab” oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do „aktieselskaber”
3 Królestwo Hiszpanii spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, jak również podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych
5 Królestwo Szwecji spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker” oraz „ömsesidiga försäkringsbolag”
6 Republika Malty spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata” oraz „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’ azzjonijiet”
7 Republika Austrii spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” oraz „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”
8 Republika Cypryjska spółki utworzone według prawa cypryjskiego: „εταιρείες”, jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego
9 Republika Czeska spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: „akciová společnost” oraz „společnost s ručením omezeným”
10 Republika Estońska spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts” oraz „tulundusühistu”
11 Republika Federalna Niemiec spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych
12 Republika Finlandii spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: „osakeyhtiö”/”aktiebolag”, „osuuskunta”/”andelslag”, „säästöpankki”/”sparbank” oraz „vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag”
13 Republika Francuska spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopératives”, „unions de coopératives”, przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
14 Republika Grecka spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako:”αvώvυμη εταιρεία”, „εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”
15 Irlandia spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building societies”, utworzone zgodnie z Building Societies Acts i „trustee savings banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r.
16 Republika Litewska spółki utworzone według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju sabiedrība” oraz „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
18 Republika Portugalska spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim
19 Republika Słowacka spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: „akciová spoločnost”, „spoločnost’ s ručením obmedzenáým”, „komanditná spoločnost'”
20 Republika Słowenii spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”
21 Republika Węgierska spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság” oraz „szövetkezet”
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargnepension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de 1’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa
25 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
26 Republika Bułgarii spółki prawa bułgarskiego, określane jako:
„събирателното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи” oraz „държавни предприятия” utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą
27 Rumunia spółki prawa rumuńskiego, określane jako:
„societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”
28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym
29 Rzeczpospolita Polska spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz